opinia dendrologiczna

Opinia dendrologiczna

Opinia dendrologiczna jest opracowaniem, którego celem jest ocena stanu zdrowotnego przedmiotowego drzewa, obejmującym m in. analizę budowy, występujące pasożyty, deformacje korony lub pnia, stan korzeni lub otoczenie drzewa wpływających na zachowanie statyki lub stabilności. Zwykle zawiera także zalecane zabiegi pielęgnacyjne dla poszczególnych drzew w przypadku, gdy dokonano oceny wpływu zespołu czynników występujących w danym miejscu, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na pojedyncze drzewa. Tworzona jest na bazie inwentaryzacji dendrologicznej. Obejmuje też wskazanie na występowanie gatunków chronionych fauny lub flory.

Opinia dendrologiczna stanowić może podstawę  ubiegania się o dotację lub inną pomoc finansową w celu rewaloryzacji drzewostanu pomnikowego, pojedynczego drzewa lub krzewu, a jej zakres uzależniony będzie od precyzyjnego ustalenia celu opinii.

Osoba posiadająca wiedzę przyrodniczą, ale niezwiązaną w jakimkolwiek stopniu z tematyką pielęgnacji drzew na terenach miejskich czy historycznych, może nie dysponować wystarczającymi kwalifikacjami do wykonania opinii w zakresie oceny prawidłowości wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych znajdujących tam drzew.