Inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzacje dendrologiczne są to zestawienia istniejących drzew i krzewów na opracowywanym terenie. Wykaz taki obejmuje zarówno zestawienie gatunkowe jak i  ilościowe w formie tabeli. Zawiera ona również skrócony opis kondycji drzew. Do tabelarycznego wykazu dołączona jest mapa z naniesionymi w skali miejscami położenia. Zestawienie stanowi podstawę do dalszych prac projektowych, koncepcyjnych i ewentualnych wycinek oraz uzgodnień w urzędach.

Wykonujemy inwentaryzację drzew w stanie ulistnionym jak i bezlistnym.