inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzacje dendrologiczne są to zestawienia istniejących drzew i krzewów na opracowywanym terenie. Wykaz taki obejmuje zarówno zestawienie gatunkowe jak i  ilościowe koniecznych drzew i krzewów w formie tabeli. Zawiera ona również skrócony opis kondycji drzew (część opisowa).

Do tabelarycznego wykazu dołączona jest mapa w skali z lokalizacją drzew i krzewów ( część graficzna). Zestawienie stanowi podstawę do dalszych prac projektowych, koncepcyjnych i ewentualnych wycinek oraz uzgodnień w urzędach.

Wykonujemy inwentaryzację drzew w stanie ulistnionym jak i bezlistnym.

CZĘŚĆ OPISOWA – inwentaryzacje dendrologiczne

  • nazwa gatunkowa drzew i krzewów – nazwa polska i łacińska
  • obwód i  wysokość drzewa, szerokość korony
  • ocena stanu sanitarnego (choroby, patologie, nieprawidłowości budowy, pokroju) 
  • gospodarka drzewostanem,
  • dokumentacja fotograficzna,
  • skrócona charakterystyka otoczenia, opis warunków siedliskowych, krajobrazowych, występowanie gatunków chronionych fauny i flory, wytyczne co do dalszego postępowania względem planowanej inwestycji ze szczególnym naciskiem na ochronę drzewostanu

CZĘŚĆ GRAFICZNA- inwentaryzacji dendrologicznej

  • lokalizacja drzew i krzewów na mapie zasadniczej wraz z oznaczeniem numeru inwentaryzacyjnego odpowiadającego zestawieniu tabelarycznemu,
  • dodatkowo, gospodarka drzewostanem (wytypowanie egzemplarzy do  zachowania, usunięcia, przesadzenia)

WAŻNE : Szczegółową inwentaryzację dendrologiczną  wykonujemy na aktualnej mapie zasadniczej, którą należy nam dostarczyć przed rozpoczęciem prac. 

W przypadku braku takiej mapy istnieje możliwość zlecenia przez nas geodecie sporządzenie mapy.

Cena ustalana jest indywidualnie.